Wersje językowe

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
1) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.momiki.pl, działający w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pn.: Marcin Micka Momiki Kids, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer NIP: 915-168-19-65, adres: ul. Wołowska 31, 55-120 Uraz, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zapoznać się z asortymentem Towarów Sprzedawcy oraz składać Zamówienia na Towar,
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
3) Sprzedawca – Marcin Micka prowadząca działalność gospodarczą pn.:Marcin Micka Momiki Kids, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer NIP: 915-168-19-65, adres: ul. Wołowska 31, 55-120 Uraz
4) Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym, wraz ze wskazaniem ceny,
5) Konto Klienta – indywidualne konto Klienta opatrzone hasłem, za pośrednictwem którego Klient może dokonać Zamówienia Towaru,
6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
7) Usługi – świadczone przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem, polegające na umożliwieniu Klientom przeglądania asortymentu Towarów Sprzedawcy, umożliwieniu Klientom założenia Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu w celu zawarcia Umowy sprzedaży,
8) Zamówienie/ Formularz zamówienia – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,
9) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu,
10) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa politykę i zasady działania Sklepu.
2. Regulamin określa zasady rejestracji indywidualnego Konta Klienta, składania Zamówień oraz zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży Towarów, a także zasady wykonywania Umów sprzedaży, oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
3. Klient może w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.momiki.pl lub też sporządzić wydruk.
4. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Usługi świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną.
7. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na przeglądaniu asortymentu Towarów Sprzedawcy, umożliwieniu Klientom założenia Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
8. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
9. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe takie jak koń trojański, czy też spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputer lub inne urządzenie multimedialne przed w/w zagrożeniami. W przypadkach niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie w/w zagrożeń w trakcie przeglądania Sklepu lub składania Zamówienia przez Klienta.
10. Klienci w trakcie korzystania ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania i rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym, terrorystycznym, nakłaniającym do przemocy lub popełnienia przestępstwa, a także treści propagujących przemoc, rasizm i wszelkie inne objawy agresji i nienawiści. Ponadto Klienci zobowiązani są powstrzymać się od czynności zmierzających do ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.


§ 3
Rejestracja indywidualnego Konta Klienta


1. Klient może dokonać rejestracji indywidualnego Konta Klienta, celem złożenia Zamówienia.
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, po zalogowaniu się. Założenie Konta Klienta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło.
3. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta klienta drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@momiki.pl.

§ 4
Procedura składania Zamówień/ Zawarcie Umowy sprzedaży


1. Sklep przyjmuje Zamówienia wyłącznie poprzez stronę internetową www.momiki.pl za pośrednictwem Formularza zamówienia.

2. Usługa Formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania Zamówień na Towary za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po uprzednim dokonaniu rejestracji indywidualnego Konta Klienta lub bez dokonania rejestracji, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
3. Usługa Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5. Przez złożenie Formularza zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, liczby produktów, kolorów ze strony internetowej Sklepu, a następnie przesłanie w/w Formularza zamówienia klikając przycisk „Złóż zamówienie”.
6. Niezbędnym elementem procesu składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia jest akceptacja Regulaminu i oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu każdorazowo pod Formularzem zamówienia.
7. Prawidłowe przesłanie Formularza zamówienia, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
8. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych do realizacji Zamówienia, a w szczególności do podania prawdziwych danych: imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
9. Po prawidłowym złożeniu Formularza zamówienia Klient otrzyma, na podany adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji z podaniem czasu trwania kompletowania Towaru oraz terminu wysyłki.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
11. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 21 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania ceny Towarów oraz kosztów dostawy Towarów do Klienta objętych danym Zamówieniem. W wyjątkowych przypadkach Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia.

§ 5
Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
2. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wielkości zamówienia i ustalany jest indywidualnie.
3. Ostateczny, łączny koszt Zamówienia, obejmujący cenę Towaru oraz koszt dostawy, podany jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia. Koszty dostawy obowiązują na terenie Polski.
4. Ceną wiążącą jest cena, o której mowa w ust. 3 powyżej.
5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer rachunku bankowego: 29109028350000000153640142 ;
b) płatnością w systemie płatności elektronicznych [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych];
c) zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”];
d) gotówką (przy odbiorze osobistym w Uraz, przy ul. Wołowskiej 31 );
e) za pobraniem.
6. Po prawidłowym dokonaniu płatności w sposób, określony w ust. 5 lit. a – c, Klient otrzyma potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 6
Dostawa


1. Zamówione Towary dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Zamówione Towary dostarczane są bezpośrednio na adres Klienta wskazany w Formularzu zamówienia. Istnieje także możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 
3. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany Towar pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub Towaru Klient odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki.

§ 7
Reklamacje


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towarów będących przedmiotem złożonego Zamówienia bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. W przypadku wadliwości nabytych Towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym odnoszące się do rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego).
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary.
4. Reklamacje składa się na adres Sprzedawcy: ul. Wołowska 31, 55-120 Uraz lub w formie elektronicznej na adres: email: biuro@momiki.pl.
5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy wady Towaru powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Towaru.
6. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okażą się oględziny Towaru podlegającego reklamacji, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar do Sklepu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
8. Reklamacje dotyczące usterek powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu spisanego przy kurierze i/ lub na podstawie opisu i zdjęć dołączonych do Reklamacji.

§ 8
Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od odebrania Towaru, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w przypisanym terminie, w formie pisemnej tj. w formie dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem wysłanym na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej (wiadomości email na adres: biuro@momiki.pl).
3. Klient, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Przy czym jeżeli Towar dostarczono Klientowi będącemu konsumentem do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
5. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany Towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego
uszkodzenia w transporcie.
6. Towar powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności takie jak cenę oraz koszt dostawy Towaru do Klienta. Przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem w/w płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w trakcie składania Zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9
Ochrona danych osobowych


1. Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osób fizycznych pozyskanych w związku ze świadczeniem Usług określonych niniejszym Regulaminem, przewidzianych w ROZPORZĄDZENU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04, dalej jako „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych wskazanych przy rejestracji indywidualnego Konta Klienta oraz przy składaniu Zamówienia tj. danych dotyczących osób dokonujących w/w czynności w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, adresu email, nr telefonu, numeru rachunku bankowego, jest Sprzedawca.
3. Sprzedawca będzie przetwarzać i zabezpieczać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu:
a) zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy sprzedaży, prowadzenia Konta Klienta (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. b) RODO),
b) windykacji ewentualnych należności (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO),
c) bieżącego kontaktu z Klientem, w tym rozpatrywanie reklamacji, będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Stron (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. f) RODO).
5. Sprzedawca może udostępniać dane podmiotom trzecim, które zatrudnia w celu świadczenia Usług mogących mieć związek z Umową sprzedaży (np. podmioty świadczące dostawę Towarów, płatności) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prowadzenia Konta Klienta oraz dla realizacji Umowy sprzedaży i rozpatrywania reklamacji, jak również przez okres niezbędny do zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę związanych z przetwarzaniem określonych danych oraz do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z Umową sprzedaży, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Klientom przysługują na zasadach RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia,
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej skargę narusza przepisy RODO,
c) prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw, w tym do profilowania, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta Klienta, złożenia Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży.
9. Sprzedawca stosuje profilowanie wobec użytkowników Sklepu internetowego, poprzez śledzenie ich ruchu na stronie internetowej www.momiki.pl, a następnie wykorzystuje w/w informacje m.in. do celów tworzenia reklamy spersonalizowanej i dostosowanie się do potrzeb użytkowników Sklepu internetowego, jak również w celu optymalizacji w/w strony internetowej i zwiększenia jej użyteczności. Sprzedawca stosuje profilowanie poprzez użycie usługi Google AdWords oraz Goole Analitics.

§ 10
Prawo właściwe i spory


1. Prawem właściwym dla Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl